Make your own free website on Tripod.com

arro_28.gif축구 관련 주요 사이트                          

arro_29.gif대한 축구 협회(KFA)                       arro_29.gif국제 축구 연맹(FIFA)

arro_29.gif레드 데블스 비공식 홈페이지          arro_29.gif한국 체육 과학 연구원

 

arro_28.gif해외 축구 관련 사이트

arro_29.gif일본축구협회(JFA)                         arro_29.gifJ리그 홈페이지

arro_29.gif아시 축구 연맹(AFC)                      arro_29.gif2002월드컵 일본 조직위원회

 

arro_28.gif그 외 스포츠 사이트

arro_29.gif대한 배구 협회(KVA)                       arro_29.gif대한 체육회

arro_29.gif국제 올림픽위원회(IOC)                   arro_29.gif국제스포츠연맹총연합회(GAISF)

arro_29.gif골프필드(GIKO)                              arro_29.gif이솔 인터넷 스포츠

 

arro_28.gif국내 검색 엔진

arro_29.gif야후코리아                                     arro_29.gif심마니

arro_29.gif미스다찾니                                     arro_29.gif까치네

 

arro_28.gif인터넷상 통신사이트

arro_29.gif천리안                                            arro_29.gif나우누리

arro_29.gif에듀넷                                            arro_29.gif하이텔

 

arro_28.gif교육관련 사이트

arro_29.gif부산동래교육청                                arro_29.gif광주광역시 교육청